• 250,000
  • 20
  • 25m2 - 35m2
  • Đông
  • 0976.09.22.77 -0961.72.74.79
Đặt phòng